DGKsponsorshop   Sponsor het forum via sponsorshop van sponsoren. Nederlands 
Home
 Winkelwagen 
Producten
  Bediening
  Digital Devices DVB Tuners
 
Extra
  Algemene Voorwaarden
  Contact
 
  Winkelwagen

 

Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden

Voor de tot stand koming van een verkoopovereenkomst dient u op de hoogte te zijn met de actuele Algemene Voorwaarden (A.V.) en hiermee akkoord te gaan.

Gezien een aan DGKsponsorshop deelnemende partij voorbehouden is de Algemene Voorwaarden aan te passen, is het van belang kennis te nemen van de huidig geldende.
Vanzelfsprekend blijven de Algemene Voorwaarden  van het moment van aankoop van toepassing op de betreffende verkoopsovereenkomst onverlet latere wijzigingen van de Algemene Voorwaarden.

De DGKsponsorshop fungeert enkel als verkoopplatvorm met betalingsfasiliteit en biedt aan participanten een verkoopplatvorm waarbij kopende partij de aankoop aan gaat met aanbieder. Per artikel/product(waaronder diensten) zal aangegeven zijn wie de aanbieder is.
Garantieaanspraken, ruilen/retourneren, etc mbt gekochte artikelen/producten(en diensten) dienen bij verkopende partij aanhangig gemaakt te worden.


Algemene Voorwaarden MultiMediaMachines B.V.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MultiMediaMachines B.V. en op alle met MultiMediaMachines B.V. aangegane overeenkomsten.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.

Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders wordt bepaald.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door MultiMediaMachines B.V. is ingestemd.

1.5 Onder "Koper" wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met MultiMediaMachines B.V. in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6 De internetsite van MultiMediaMachines B.V. richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt. Dit in acht nemend, zal MultiMediaMachines B.V. uitsluitend goederen en diensten leveren binnen Nederland.

1.7 MultiMediaMachines B.V. behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te kunnen wijzigen of aan te vullen.

1.8 Door het gebruik van de internetsite van MultiMediaMachines B.V. en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.9 MultiMediaMachines B.V. is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. MultiMediaMachines B.V. is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

 • De potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan MultiMediaMachines B.V. via elektronische weg verzonden en deze door MultiMediaMachines B.V. in goede orde zijn ontvangen.
 • De potentiële Koper heeft tijdens zijn bezoek aan MultiMediaMachines B.V. - gevestigd aan de Zeehondstraat 59 Hengelo - uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen kopen dan wel te ontvangen;
 • De potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen;
 • Een offerte is door de Koper getekend en door MultiMediaMachines B.V. ontvangen ingeval door MultiMediaMachines B.V. een op naam gestelde offerte is uitgebracht.

2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.4 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt danwel door de door MultiMediaMachines B.V. gebruikelijke inkoopkanalen voor deze aanbiedingen leverbaar zijn.

2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door MultiMediaMachines B.V. herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal MultiMediaMachines B.V. de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangt van de bestelling mededelen.

2.6 Koper en MultiMediaMachines B.V. komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.2 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van MultiMediaMachines B.V. gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

2.7 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. MultiMediaMachines B.V. garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die MultiMediaMachines B.V. in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door MultiMediaMachines B.V. worden gecorrigeerd.

3.4 Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door MultiMediaMachines B.V.

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan thans betaald worden middels vooruitbetaling en remboursebetaling (betaling bij aflevering). Naast de gebruikelijke verzending via TNT-post biedt MultiMediaMachines B.V. kopers uit Hengelo en Borne de mogelijkheid gebruik te maken van de eigen rembourse dienst van MultiMediaMachines B.V. in eigen uitvoering. Indien de koper van de eigen remboursdienst van MultiMediaMachines B.V. gebruik maakt, wordt daarvoor een nader tijdstip van bezorging overeengekomen en geschied de betaling middels PINpas (geen chipknip/creditcard etc.)

4.2 Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen. Het is MultiMediaMachines B.V. voorbehouden bestellingen boven 2000 euro niet onder rembours te bezorgen danwelmet de koper extra kosten voor een transportverzekering overeen te komen danwel een andere betaal en verzendmethode overeen te komen.

4.3 Van de overige betaalmethoden, met uitzondering van vooruitbetaling, kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden -waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie en autorisatie van de potentiële Koper- is voldaan.

4.4 In het geval door MultiMediaMachines B.V. een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.5 Indien een betaaling met een creditcard geschied dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. MultiMediaMachines B.V. is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

4.6 Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

4.7 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die MultiMediaMachines B.V. als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.

4.8 In geval van niet tijdige betaling is MultiMediaMachines B.V. bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft MultiMediaMachines B.V. ernaar om bestellingen die op een werkdag zijn geplaatst binnen een dag te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. MultiMediaMachines B.V. kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is, en waarvan de toelevering van leverancier aan MultiMediaMachines B.V. vertraagd is, door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. MultiMediaMachines B.V. streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag na voornemens zijnde uitlevering telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden.

5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.4 MultiMediaMachines B.V. doet de verzending in opdracht van Koper.

5.5 Betaalde goederen reizen op risico van Koper af vestiging MultiMediaMachines B.V.. MultiMediaMachines B.V. biedt Koper die gebruik maakt van vooruit betaling de mogelijkheid de zending van een aanvullende verhoogde risicodekking van TNT-post te voorzien. Koper dient in geval van aanspraak op risicodekking conform regelgeving TNT-post zelf de aanspraak aanhangig te maken en ten alle tijde MultiMediaMachines B.V. hiervan per email op de hoogte te brengen.

5.6 Voor goederen die reizen op basis van een rembourse zending zijn de transport en ontvangst risico's ten laste van MultiMediaMachines B.V. totdat de zending door Koper wordt betaald en in ontvangst wordt genomen. Bij acceptatie van de zending bevestigd Koper ontvangst in goede orde. MultiMediaMachines B.V. biedt Koper de mogelijkheid de zending van een aanvullende verhoogde risicodekking van TNT-post te voorzien. Koper dient in geval van aanspraak op risicodekking conform regelgeving TNT-post zelf de aanspraak aanhangig te maken en ten alle tijde MultiMediaMachines B.V. hiervan per email op de hoogte te brengen.(NB de rembourse verzendmethode biedt de Koper een garantie op ontvangstrisico's).

5.7 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft over op de Koper. (NB Koper dient bij aflevering van producten zich te verzekeren van de ontvangst in goede orde alvorens de artikelen in ontvangst te nemen).

6. Ruilen en herroepingsrecht

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Software of vergelijkbare producten kunnen uitsluitend worden geruild binnen 3 dagen en in de oorspronkelijke verpakking, waarvan de verzegeling (seal) niet is verbroken.

Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur. De Koper krijgt zijn geld terug.

6.2 De consument Koper kan binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd software of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is.

Alleen wanneer het product en bijbehorende verpakkingsmaterialen in originele, complete en onbeschadigde staat door MultiMediaMachines B.V. is ontvangen kan er na overleg met MultiMediaMachines B.V. aanspraak gemaakt worden op de herroepingsrecht.

6.3 Indien de consument Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt MultiMediaMachines B.V. binnen 30 dagen zorg voor terugbetaling van het door de consument-Koper aan MultiMediaMachines B.V. betaalde.

6.4 Voor er tot terugzending overgegaan kan worden, dient er met MultiMediaMachines B.V. overleg en overeenstemming hieromtrent te zijn. De kosten en transportrisico's voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument Koper.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met MultiMediaMachines B.V. is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Voor door MultiMediaMachines B.V. geleverde producten geldt een garantietermijn van één (1) jaar, tenzij door MultiMediaMachines B.V. anders wordt aangegeven. Indien de fabrieksgarantietermijn de door MultiMediaMachines B.V. afgegeven garantietermijn overschrijd dient de Koper voor garantiezaken in overschrijdende garantieperiode zich te wenden tot de producent van het product. MultiMediaMachines B.V. vervult gedurende de overlappende periode van fabrieksgarantie en door MultiMediaMachines B.V. afgegeven garantieperiode uitsluitend de rol van een loketfunctie tussen fabrikant en Koper.

8.2 MultiMediaMachines B.V. is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. MultiMediaMachines B.V. zal door Koper geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving ten laste worden gelegd en Koper neemt in geval van dergelijke ten laste legging door derden de aansprakelijkheid op zich.

8.3 Indien MultiMediaMachines B.V. om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

8.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

 • Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van MultiMediaMachines B.V. of de fabrikant zijn verricht;
 • Indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
 • Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
 • Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
 • Indien (ken)merktekens op het produkt welke aangebracht zijn door fabrikant en/of MultiMediaMachines B.V. verwijderd zijn , door beschadiging onvoldoende herkenbaar zijn of aantoonbaar opzettelijk verwijderd en herplaatst zijn of hiertoe gepoogd is.
 • Indien er sprake is geweest van verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.

8.5 De Koper is gehouden MultiMediaMachines B.V. te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen MultiMediaMachines B.V. zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

8.6 Het is mogelijk dat MultiMediaMachines B.V. op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. MultiMediaMachines B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

8.7 De Koper dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door MultiMediaMachines B.V. op te geven adres.

8.8 Op geleverde software, waaronder ook vallen operating systems zoals Windows en Mac OS, en de werking hiervan wordt door MultiMediaMachines B.V. geen enkele garantie gegeven en is MultiMediaMachines B.V. geen enkele aansprakelijk ten laste te leggen. Voor garantie, juiste werking en aansprakelijkheid is, voor zover van toepassing, de softwarefabrikant aanspreekbaar.

8.9 Onverminderd het vorenstaande is MultiMediaMachines B.V. nimmer aansprakelijkheid ten laste te leggen voor:

 • Schade veroorzaakt door geleverde software.
 • Enige schade of gevolgschade als gevolg van verlies of beschadiging van data op elektronische-, magnetische-, optische- of andere datadragers danwel voor ontvreemding of beschadiging van deze data middels transmissie tussen datadragers.
 • Koper is gehouden zichzelf afdoende op de hoogte te stellen van op producten van toepassing zijnde licenties en andere voorwaarden van juridische aard en is gehouden niet tegen deze voorwaarden te verstoten.

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is MultiMediaMachines B.V. niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

10. Intellectuele eigendom

10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij MultiMediaMachines B.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder

al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

10.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MultiMediaMachines B.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.

11. Persoonsgegevens

11.1 MultiMediaMachines B.V. zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid, inhoudende dat de gegevens slechts benut worden ter afronding van de overeenkomst en dat de Koper benadert kan worden in geval dringend informatie omtrent een aangekocht product verstrekt dient te worden. Tevens kan de informatie aangewend worden in het kader van productsupport zaken, mits de Koper hiertegen geen bezwaar maakt.

11.2 MultiMediaMachines B.V. neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.3 Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van MultiMediaMachines B.V. of overeenkomsten die met haar gesloten zijn worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst. Alvorens tot rechtsgang wordt overgegaan dient de Koper MultiMediaMachines B.V. de mogelijkheid te bieden de aangelegenheid gezamenlijk aan een nader overeen te komen geschillencommissie voor te leggen.

13. Diversen

13.1 MultiMediaMachines B.V. is gevestigd te (7559 BP) Hengelo, Zeehondstraat 59 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nr. 08127688. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan MultiMediaMachines B.V. op bovenstaand adres of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite.

13.3 De MultiMediaMachines B.V. helpdesk is bereikbaar via middels de contctpagina van haar internetsite. Telefonische Helpdesk slechts op afspraak via email.

13.4 MultiMediaMachines B.V. streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen een werkdag te beantwoorden.